kerbasi: (ναυτής)
[personal profile] kerbasi
Я от далі поміркував над написаним у попердньому пості та дискусії у ньому стосовно принципів flexible hierarchy. Ця дискусія не тут і зараз виникла. Ми її з реалу продовжуємо. А ще у ridah вчора прочитав програму дій Батьківщини, і мені одразу ж згадалися слова з Акваріума Суворова-Різуна:

Тяжело иметь дело с этой публикой. Приходя к нам на
подготовку, они приносят с собой дух удивительной беззаботности Запада. Они
наивны, как дети, и великодушны, как герои романов. Их сердца пылают; а
головы забиты предрассудками. Говорят, что некоторме из них считают, что
нельзя убивать людей во время свадьбы, другие думают, что нельзя убивать во
время похорон. Чудаки! Кладбище на то и придумано, чтобы там мертвые были.

Ні, я до ГРУ ніяким боком. І не закликаю саме одразу ж до кривавої лазні. Просто йдеться про те, хто на що вчився. Совітська система, звісно, не збиралася собі виховувати ворогів, але якщо людина через якісь збої системи не ставала конформістом, тоді в її арсеналі знаходилися всі необхідні знання для революційної діяльності саме у сенсі Троцького та колишніх хазяїв Суворова-Різуна, а не "теплі океани". І з цим налаштуванням нічого не зробиш.

Далі в Різуна про те, що той ідеалізм вони швидко в гуманістичних революціонерів вибивали. Зараз така ситуація, що ніхто революціонерів від ховрахів не переконає і нічого з них не виб'є. Інша доба. Інший бекграунд в них, інші умови формування. Слід прийняти, що в найближчі роки всі протести будуть майданні і саме одностороннє мирні. Хіба що до них долучатимуться стихійні бунти врадіївського типу, але їхню енергію швидко спускатимуть в мирні ходи та виготовлення паперових журавликів. І, звісно, без лідерів або з багатьма лідерами, "кожна кухарка керуватиме державою". Ілліч це не встиг втілити, а наступник це зупинив. Тому можна тільки спекулювати, де б проходив кордон між Польщею та Монголією після другої світової війни, якби Іллічу небо відмірило ще два-три десятиліття.

Отже, ми теперішню генерацію політично активних не змінимо. Слід тоді щось собі думати, як з ними співіснувати і співпрацювати. Бо жити якось таки потрібно, бажано, не рабом в "регіоналів". Ось таке мислітельне завдання на наступний рік.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Saturday, 21 October 2017 03:05 am
Powered by Dreamwidth Studios