kerbasi: (ναυτής)
[personal profile] kerbasi
Почну здалека. Вибори в Україні завжди фальшували. При чому схеми стають дедалі більш нахабними. Ясно, що люди пропонують засоби, як від цього захиститися. Коли головною проблемою було використання політсилами громадянської безвідповідальності бідних людей (гречка), активні громадяни пропонували майновий ценз. Це було смішно, тому що власне майно, сільські хати та дільнички, міські квартири більш часто, ніж завжди саме належать не прогресивним ховрахам, а їхнім ретроградним бабусям. А далі що, добре відома свого часу польська молодіжна кампанія "заради майбутнього сховай посвідчення особи твоєі бабусі"? Щоправда, про віковий ценз в нас вже також  говорили. При цьому забували, що немолоді люди найбільш активні на виборах. Велика спокуса відрізати постарілий електорат сходу, який голосує "не так, як треба", але ж тоді доведеться усунути й  постарілий електорат Галичини та Волині, який голосує "так, як треба".

Отже, з моїх спостережень ці пропозиції поступово відходять, бо їхня контрпродуктивність очевидна, якщо трохи подумати, приборкавши емоції.

Новa ініціатива не повторює помилок цензових проектів. Вона пропонує замінити таємне голосування відкритим:

http://chita-i.livejournal.com/210955.html

Але тут також не враховується причина, саме за якою колись дуже давно, і не в нашій країні мудрі люди придумали саме таємне голосування.

Наведу конкретний приклад, безпосереднім свідком такого я був. Професійна громадська організація, певний час після приходу донецьких до влади. Вибігає строк повноважень голови. Голова вирішує не висуватися на наступний термін. Одразу ж з'являється донецький кандидат. Це смішно, але дійсно народився у Донецьку. Ні, не зовсім зі сторони, професійно стосунок до організації має. Десь там в регламенті вичитують, що правління може вирішувати, таємне чи відкрите голосування на з'їзді проводити. Отже, з'їзду пропонується відкрите голосування. І тітоньки й дядечкі, небідні, які своєю професією заробили собі на квартиру/хату та авто для кожного члена родини, які перед з'їздом рішуче висловлювалися проти зміни голови, сміялися з донецького, раптом всі, за виключенням менш, як одного відсотка присутніх голосують "за" донецького. Зрозуміло чого?

Так буде і з відкритим голосуванням по виборчих дільницях. Достатньо буде за тиждень до виборів пустити чутки, що до всіх, хто проголосує за опозиційного кандидата, в гості завітає "тітушко", і для демонстрації серйозності намірів розбити голову якомусь діду, що чимчикував з базару з пластиковою торбинкою з лого "не тої" партіі - і потрібний результат у кишені.

Не можливо написати більш справедливі правила гри у наперсток.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Saturday, 21 October 2017 03:06 am
Powered by Dreamwidth Studios