kerbasi: (Default)
[personal profile] kerbasi
Те, що Новодворська написала про Китай в статті "Уснувшие в муравейнике" менш ніж за місяць до своєї смерті, то просто зразкове невігластво!

http://grani.ru/opinion/novodvorskaya/m.230345.html

На жаль, типово для русо-совітської інтелігенції: бездоганно стилістично оформлені судження при повній відсутності знань предмету в основі. Там все прекрасно: і про Цинь Шихуанді, і про конфуціанство, і про Мао с Деном. Але межу між невіглаством та ідіотизмом подолано на Лао-цзи і даосизмі:

... одна из первых фашистских теорий мира, философия Лао-цзы, философия абсолютного приоритета анонимного, безликого государства перед правами личности. В V веке до н.э. закладываются основы даосизма. Лао-цзы формулирует то, что с горечью и иронией повторит в начале этого июня, когда минет 25-я годовщина разгрома китайских студентов на площади Тяньаньмэнь, какой-то скрытый энтэвэшный недобитый диссидент: суть китайского, немецкого, современного российского фашизма. "Нужно сделать сердца людей пустыми, а желудки - полными". И еще: "Самое лучшее правительство - это то, про которое народ знает только, что оно есть; гораздо хуже правительство, которое любят; еще хуже то, которое ненавидят; и уж совсем плохо то правительство, над которым смеются". В свете теории Лао-цзы все западные правительства, на которые избиратели рисуют карикатуры и про которые сочиняют анекдоты, никуда не годятся. Это должна быть мертвая, закрытая, анонимная мощь. Из "Процесса" Кафки.

Це так само справедливо, як розстріл донбаськими сепаратистами у квітні машини медиків-"фашистів" (насправді, таких саме "ватників", як вони самі) за напис "Швидка допомога" на борту, а не "Скорая помощь". Це просто примхи долі та особливості особистого смаку Новодворської, що першим фашистом затаврований Лао-цзи, а не, скажімо, Леся Українка. Інтелігенція, як прошарок зі здатністю до рефлексій, з відчуттям стилістики, певною художністю при повній відсутності знань та при викривлених поняттях про етику - це абсолютне зло. І не має значення, на чиєму боці вона зараз. Раніше це явище було суто російсько-совітським, але тепер вже й на Заході подібне з'явилося в університетських, правозахисних та навколополітичних колах.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Friday, 20 October 2017 08:44 am
Powered by Dreamwidth Studios