kerbasi: (Default)
[personal profile] kerbasi
Я трохи займаюся антикорупційними порадами в індустріальному секторі, ось в процесі роздумів згадав таку історію зі своєї колишньої роботи. Є, чи може вже слід казати, було, таке підприємство криворізьке, Констар, газотурбінний завод. В інтернеті пишуть про банкрутство, сайт вже не працює. Здається, все...

Ось на початку 2000-х з цього підприємства протягом кількох років з інтервалами в кілька місяців приходив запит на запчастини для металобробної німецької лінії, купленої за часів Горбачова на останньому видиху радянської промислової політики. Сума була невелика як для такого підприємства, тисяч на десять доларів. І що цікаво, що в перші кілька років запит не приходив безпосередньо від заводу, але від кількох бігунків, фірмачєк нікому не відомих з різних кутків України. А також іноземні колеги мені пересилали аналогічні запити, які отримували в Італії, Німеччині, Чехії. І жодного разу ніхто не звертався до наших офіційних дистрибуторів, і ніхто нічого не купував по отриманню комерційної пропозиції. Вже під кінець цієї багаторічної епопеї нарешті запит прийшов від головного механіка самого Констару, але все одно купив він через одну одеську фірму, відому на той час. Хоч не в одноденних бігунків, і на тому дякую... Я ще жартував, мовляв, назвіть в Одесі ім'ям механіка якийсь плавзасіб, якщо не буксир, то хоча б шлюпку рятувальну, бо ж яка тривала боротьба...

Ось бачите, колись купили високоточне обладнання для
забезпечення високої якості, а вже згодом, на практиці можна роками не заміняти елементи цього обладнання: ну погано працює, але ж пихтить-коптить... Ставлення таке ж, як до роздовбаної "Лади", що раз на рік виїжджає на кладовище на Гробки.

І ці люди кажуть, що їм промисловість розвалили якісь підступні зовнішні сили.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Friday, 20 October 2017 08:45 am
Powered by Dreamwidth Studios