kerbasi: (Default)
[personal profile] kerbasi
(Увага! Великий текст!) Кілька років тому я радикально змінив рід занять і почав займатися тим, що називають в бізнесі англійським словом "комплаєнс". Є цьому достатньо неоковирний, втім вживаний в офіційних документах, український відповідник, але це окрема тема. Хоча я займаюся "комплаєнсом" для бізнесу, тим не менш о ходу навчання та практичної діяльності, звісно, не оминути дотичних тем "комплаєнсу" у політиці. "Комлпєнс" це не "антткорупція", але базові поняття та визначення в цих сферах спільні, тому мені кидається в око те, що попри чималий розголос антикорупційних тем, в нас якось немає послідовної агітації, яка б призвичаїло суспільство до антикорупційних понять. Слов "адвокасі" або "адвокація", тобто по-старому - агітація, є, а результатів не видно.

Отже, перший крок для заповнення цього пробілу, принаймні, у тих, хто сюди зазирне та подолає цей великий текст. Сьогодні про конфлікт інтересів. І буде про Порошенка. Тема не для лютих ненависників і не для палких фанатів. Хто хоче юридичних формулювань, раджу звертатися до Закону України "Про запобігання корупції". Я ж розповім про конфлікт інтересів в більш широкому сенсі, не тільки стосовно держслужбовців, а й у бізнесі чи в будь-якій іншій сфері діяльності.

Конфлікт інтересів (КІ) має місце, коли в працівника або посадової особи виникають протиріччя між особистими інтересами та професійними/службовими обов’язками. Сам по собі КІ не є правопорушенням і не обов'язково до правопорушення чи зловживання призведе. Але посадовець втрачає довіру і сприймається як ненадійний, якщо не вжити заходів з усунення КІ.

Найчастіше рушійною силою КІ є прагнення матеріальної вигоди, але не завжди. Рушієм може бути особиста емоційна прив'язаність, або навпаки - бажання помститися. Або жага особистого возвеличування.

Якщо за КІ стоять все ж таки раціональні причини, а не хворобливі марення, то людина цілком здатна, ба навіть зобов'язана, КІ усунути. Перше, що вона повинна зробити - це його задекларувати. Організація повинна мати правила розв'язання ситуацій КІ. Не завжди, але й не рідко є лише один вихід з конфлікту інтересів: або полишити посаду, або позбутися другої сторони КІ, наприклад, ліквідувати бізнес або переконати, щоб пов'язана особа звільнилася.

Бувають екстремальні випадки, коли повністю усунути КІ неможливо. Уявіть собі віддалений населений пункт, в якому є медичний заклад з двома посадами, лікар, за сумісництвом - керівник закладу, та фельдшер, але на все населення лише дві особи з медичною освітою: чоловік і жінка. Вони перебуватимуть не тільки у відносинах підпорядкування, але й молодший буде підконтрольним та підзвітним в частині використання лікарських засобів, матеріалів і т.д. В такому випадку головна організація має впровадити додаткові засоби контролю: додаткові перевірки, надсилання копій всіх документів, що стосуються контрольованої сфери відповідальній особі в головній організації, візування певних дій через факсові чи електронні повідомлення тощо.

В КІ є одна важлива особливість. На організацію (або у разі КІ в політиків чи чиновників) на суспільство деморалізуючи впливають не тільки самі зловживання, але й сприйняття реалістичності того, що ці зловживання мають місце. Для нейтралізації цього ефекту потрібна прозорість, відвертість та позитивний пі-ар. Всі факти та аргументи, які свідчать про усунення КІ або про застосування запобіжників та заходів контролю, мають бути доведені до всіх зацікавлених осіб (стейкголдерів). Важливо розуміти, що стейкголдер - це функція за самопризначенням, тобто я є зацікавленою особою там, де я відчуваю себе зацікавленим. Я не володію кіоском на дворі, але його існування мені або корисне, або мене дратує - значить, я зацікавлена особа, стейкголдер.

Звісно, не можливо переконати завзятих противників чи просто скандалістів, але публіку здорового глузду переконувати обов'язково.

Тепер поміркуємо про ймовірні конфлікти інтересів, які виникли перед бізнесменом Петром Порошенком, коли він обійняв виборну посаду Президента України. Він опинився в ситуації кількох конфліктів інтересів: власник великого бізнесу, власник активів, що генерують прибуток, у ворожій країні, тісні особисті та ділові зв'язки з людьми з неоднозначною репутацією, або тими, що знаходяться в конкуруючих політичних таборах, член родини в політиці (син). Розглянемо, як він розв'язує ці конфлікти та спробуємо оцінити, наскільки ефективно.

Одразу слід зауважити, що ступень розкриття президентом своїх КІ явно недостатній, щоб можна було оцінити, наскільки успішно він з ними порається. Більш за все відомо про Рошен. Свого часу президентом було публічно заявлено, що він передає компанію в "сліпий траст", що фактично має усунути КІ. Сліпі трасти часто використовуються політиками в США, принаймні, з 1960-х років, і за загальною згодою експертів є скоріш жестом, ніж засобом усунення КІ. Проблема в тому, що активи можна передати, але складно їх "забути", тобто публічний політик може й далі своїми діями сприяти саме власному бізнесу, якого він начебто тепер "не бачить". Також практикуються численні відхилення від "сліпоти", коли політик прописує "правила інвестування" або просто підтримує оперативний контакт з менеджером своїх активів. При чому робиться це з достатнім юридичним захистом. Таким чином, в дійсності сліпий траст не тільки не знижує ризики зловживань, а навіть їх збільшує, бо по передачі активів до сліпого трасту політик вже не має обов'язку публічно розкривати свою бізнесову діяльність, і вона просто зникає з публічного поля зору. Часто трапляється, що "в сліпу" власник інвестує більше та агресивніше, ніж при відкритій власності, що може мати місце з Рошеном з огляду на ріст мережі концептуальних магазинів.

З Рошеном є ще одне ускладнення, яке нівелює ефективність передачі управління. Це повна відсутність інформації стосовно структури компанії, активів та її фінансової звітності. Рошен не є ані публічною акціонерною компанією, ані фінансовою компанією, тому публікувати звітність не забов'язана. Не можливо однозначно судити навіть, чи належать заводи, дистрибуційні мережі та логістичні центри, згадані на корпоративному вебсайті, самій компанії, чи організовані у спільну діяльність іншим чином. Також в темній зоні залишається статус Ліпецької фабрики - одного з головних подразників для критиків президента. Згадане на сайті "зупинення виробництва" не відповідає на питання, ліквідується цей актив чи ні.

Немає також офіційної інформації стосовно інших бізнесів, пов'язаних з президентом (Прайм Ессетс та його численні активи), тому стан КІ стосовно цих активів лишається не виясненим.

В цілому, ситуація зі статками президента не є винятковою. Перехід бізнесмена, що володіє комплексним бізнесом, на публічну посаду завжди ускладнюється неможливістю швидко , легко, економічно ефективно та без етичних проблем від бізнесу відсторонитися. Саме тому передача у сліпий траст це більше жест, ніж вирішення. Що ж могло б бути вирішенням? В ідеалі публічний політик мав би перевести всі свої статки у грошові кошти, а якщо хоче інвестувати, то придбати державні цінні папери. Як вже згадувалося, продаж часто не можливо достатньо швидко зробити, а інвестування в держпапери... В принципі, ніде такої жертовності від публічних політиків не вимагають...

Втім, президенту та керівництву його бізнесів можна було б порадити добровільно опублікувати звітність з розкриттям усієї інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, як це роблять публічні акціонерні компанії. Нагадаю також, що в питаннях корупційних порушень важливо не тільки було чи ні правопорушення, а чи має місце сприйняття публікою, що правопорушення вчинено або ось-ось має статися. Саме тому агресивне розширення мережі магазинів потребує від компанії додаткових пояснень, а від громадськості та держави - додаткового контролю. Чи отримує Рошен однакові з іншими потенційними орендарями ринкові ціни пропозицій на оренду приміщень? Чи однаково трактують Рошен та інших заявників при видачі дозволів державні чиновники? Чи створюються штучні бар'єри для інших операторів ринку? Чи не сягає частка Рошен на ринку такого обсягу, що потрібна додаткова увага Антимонопольного комітету? Це лише питання, що лежать на поверхні.

Якщо в питаннях, пов'язаних з корупцією, зокрема з конфліктом інтересів, дотримуватися тільки формальної законності, але ігнорувати сприйняття публікою, то це не менше дратує та деморалізує публіку, ніж власне порушення закону, а також робить фігуранта вразливим для атак на репутацію і так - на виборчий рейтинг, звісно.
----
Тема цим дописом не вичерпується. Далі буде.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Friday, 20 October 2017 08:45 am
Powered by Dreamwidth Studios