kerbasi: (ναυτής)
[personal profile] kerbasi
Цей допис висловлює мою особисту поліітичну позицію і розкриває характер моїх майбутніх дій у політичній площині, як то голосування, участь в політичній діяльності, підтримка тих чи інших сил і тому подібне.

Останнім часом з різних боків протистояння лунають пропозиції внесення суттєвих змін до Конституції, які якщо будуть прийняті, змінять політичний устрій країни. Серед пропозицій - різні форми парламентсько-президентського або тільки парламентського республіканського ладу. Затвердження змін до Конституції часто пропонується провести шляхом всенародного референдуму.

Мої постійні читачі певно мали можливість переконатися про широту моєї ерудиції, різномаїття практичного досвіду, включно з працею на державу у період початку державотворення, кілька освіт та різнопрофільність зацікавлень, до яких я здебільшого занурююся до глибин майже професійного рівня. Для людей, які описуюються саме останньою фразою у попередньому реченні є влучна назва англійською мовою - informed amator, поінформований аматор. Саме через моє поінформоване аматорство у багатьох сферах чимало читачів протягом вже майже п'яти років мене читають та зі мною дискутують.

Втім, я дожив до такого рівня свідомості, коли не є страшним визнавати, що я чогось просто не знаю або не маю достатньої підготовки, щоб мати відповідальне судження. Ось і в цьому випадку я зізнаюся urbi et orbi, що я не вважаю себе компетентним в питаннях конституційного ладу в країні. І це при тому, що питання державотворення та суміжні ним сфери знання періодично потрапляли до поля моїх інтересів протягом мого дорослого життя.

В зв'язку зі сказаним вище я вважаю всі спроби винести Конституцію або редакції її окремих положень на всенародний референдум спробою політичної еліти зняти з себе відповідальність за залучення належних професійних ресурсів, за вибір прийнятного для даного ступеню розвитку суспільства проекту Конституції, за прийняття його, впровадження і вдосконалення. Замість демонстрації політичної волі, мудрості й мужності пропонується сховатися за нашими спинами і перекласти на нас відпровідальність за те, що фактично чинитиме політична еліта та її експерти. Це цинічна спроба великих політичних фігур, уникаючи персоніфікації, залишити відчинену хвіртку, щоб чкурнути геть, якщо доведеться не лаврові вінки на себе приміряти, а гіркоту й ганьбу провалу.

Я виступаю проти вирішення питань конституційного ладу на всенародному референдумі.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Saturday, 21 October 2017 03:06 am
Powered by Dreamwidth Studios