kerbasi: (Default)
[personal profile] kerbasi
Підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС за даних політичних умов конче необхідне. І добре, що воно відбулося. За наявності політичної волі і професіоналізму українська дипломатія може отримати з цього додаткові переваги і використати на добру справу зміцнення позицій України у світі.

Втім, шкода, що цей крок вимушений. Через те, що серед противников євроінтеграції явно домінували вороги з ПР, КПУ, а з українського боку якщо й висувалися, то здебільшого карикатурні маргінали, реальної дискусії у суспільстві не відбулося.

Я сподіваюся, що згодом ситуація навколо України і в Україні заспокоється, і ми матимемо можливість повернутися до дискусій.

На сьогодняшній день я вітаю підписання політичної угоди, але сподіваюся, що прийде час, коли Україна матиме можливість від неї відмовитися, а також сподіваюся, що ми не вступатимемо до Європейського Союзу.

F*ck Europe! (c)

Цей допис висловлює мою особисту поліітичну позицію і розкриває характер моїх майбутніх дій у політичній площині, як то голосування, участь в політичній діяльності, підтримка тих чи інших сил і тому подібне.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Популярні теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Saturday, 21 October 2017 03:05 am
Powered by Dreamwidth Studios